Deadlines for manuscripts 2014

Skriven av Per Simonsson on .

Deadlines for future issues of KBN:

Nr 2: 140301

Nr 3: 140501

Nr 4: 140901

It is advisable to submit manscripts well in advance of these dates as it gives us more time to do editorial revisions.

Please contact your national editor if you want to publish in KBN!

 

KBN will have a temporary editor-in-chief during spring 2014

Skriven av Per Simonsson on .

During three months (19 February - 18 May) I will be on leave of absence from my job in Skåne and work as a consultant for Siemens Healthcare Diagnostics AB. This means that during this period I cannot be editor-in-chief of KBN or member of the editorial board. The editorial board and the board of NFKK have therefore decided that Ingunn Torstensdottir, Icelandic editor and chairman of NFKK, will be acting editor-in-chief during this period, which means that she will be responsible for number 2 and 3, 2014.

Per Simonsson

NORDFOND - Medel för nordiska samarbetsprojekt 2014

Skriven av Per Simonsson on .

NORDFOND – Medel för nordiska samarbetsprojekt 2014

Vad är fondens syfte?

Fondens syfte är att främja utveckling av klinisk kemi och andra laboratoriespecialiteter i Norden. Resultat som uppnåtts via projekt som stöds av fonden skall förmedlas till laboratorier i Norden, helst via Klinisk Biokemi i Norden.

Vem kan söka?

Medel kan sökas till projekt som uppfyller fondens syfte och som utförs i samarbete mellan minst två nordiska länder.

Vilka utgiftsposter kan täckas?

NORDFOND-medel skall i första hand täcka utgifter för mötesverksamhet, men kan i viss omfattning också täcka driftsutgifter och andra utgifter.

Vad skall ansökningen innehålla?

Ansökningen skall innehålla:

•En kort resumé.

•Projektbeskrivning (max 5 sidor).

•Upplysning om deltagare och deras acceptans för deltagande.

•Budget med upplysning om eventuell medfinansiering från andra källor.

Hur mycket kan delas ut?

Under år 2014 kan fonden dela ut totalt ca 100 000 DKK.

Vem skall ha ansökningen?

Ansökningar skickas till ordförande i NFKK:

Ingunn Þorsteinsdóttir

Department of Clinical Biochemistry

Landspitali – University Hospital Hringbraut

IS-101 Reykjavik

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ansökningsfristen är 1 juni 2014

Vad lägger man vikten på vid behandling av ansökningar?

•Att det rör sig om ett projekt av god kvalitet.

•Att det är ett samarbete mellan flera nordiska länder.

•Att projektet har betydelse för klinisk kemi och/eller andra laboratorieområden.

När får man svar?

Ansökningarna behandlas av NFKK:s styrelse och svar sänds ut före 30. september 2014.

När skall pengarna användas?

Pengarna skall användas före 1 januari 2017. Eventuella resterande medel betalas tillbaka till NORDFOND.

När skall projektet rapporteras?

Projektet skall rapporteras till NFKK senast 1 januari 2017 och omfatta avslutade räkenskaper och en kort resumé om projektet, eventuellt i form av en artikel, tryckt eller insänd till Klinisk Biokemi i Norden.

Var kan man få ytterligare upplysningar?

Ytterligare upplysningar kan fås av styrelsemedlemmar i NFKK. Namn och adresser finns i Klinisk Biokemi i Norden eller på NFKK:s websida: www.nfkk.org

Nordiska kongressen 2014 närmar sig

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .

Nästa nordiska kongress närmar sig, denna gång i Göteborg. Datum är 16 - 19 september 2014. Mer finns att läsa på kongressens hemsida www.nfkk2014.se .

Astrup priset 2014

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .

Annons för Astrup priset 2014 finns nu på hemsidan. Astrup tälvingen kommer att äga rum på den Nordiska kongressen i Göteborg i september 2014.

2014 satsar vi på tre stipendier till de unga på nordiska kongressen!

Skriven av Per Simonsson on .

För att göra det möjligt för fler unga kliniska kemister att vara med på nordiska kongressen utlyser Klinisk Biokemi i Norden tre resestipendier om vardera 5 000 danska kronor för just deltagande i mötet. Du som söker skall också planera att presentera sina resultat på mötet, t ex som en poster.
Ansökan skall vara huvudredaktören till handa senast 1 maj 2014.

Skicka mail med en A4-sidas motivering till varför du vill delta och vad du vill presentera på mötet till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Vi hoppas att vi får in många sökanden!

Vem läser Klinisk Biokemi i Norden?

Skriven av Per Simonsson on .

KBN kommer ut i 2100 exemplar. De distribueras till alla medlemmarna i de nationella sällskapen för klinisk kemi. Så tidskriften når verkligen ut. I Sverige och Finland läses den av cirka 600 personer i varje land. I Norge och Danmark är det något färre. Island har en liten men naggande god läsekrets.

Säkert cirkulerar några ex också ute på lab, lämnas på kafferumsbord och i bibliotek, för icke-medlemmar. Att göra den lättläst, med upplivande bilder från främst våra nordiska sköna länder, är en av våra ambitioner. Bläddervänlig, mitt i den digitala världens brus.

Så även om den inte tillhör de tidskrifter som har impact factor så är når säkert budskapet ut i den klinisk kemiska verkligheten som är KBN:s målgrupp.

Som huvedredaktör har jag ett litet lager av gamla nummer men vill du läsa tidigare artiklar är hemsidans arkiv mycket smidigare att använda.

Per Simonsson

Välkommen till den nordiska hemsidan!

Skriven av Per Simonsson on .

Detta är den nya hemsidan som skall vara ett fönster mot NFKK och Klinisk Biokemi i Norden, den nordiska föreningens tidskrift. Det skall nu bli lättare att komma i kontakt med aktiva kollegor inom det nordiska samarbetet.

Givetvis blir detta en bra hemsida för att finna artiklar ur gamla nummer av KBN. Såhär långt har vi lagt upp alla nummer från och med 2002. Men vi planerar att gå bakåt i tiden till 1989, då tidskriften såg dagens ljus. Själv gillar jag både sökfunktion och känslan av att digitalt bläddra i gamla nummer. Närmare papperskänslan kommer man inte på nätet.

Det går också att finna vem som kan ta emot manuskript för eventuell publicering i KBN. Grundreglen är att skicka till den nationella redaktören i första hand. Här finns också instruktioner till författare. Så skriv på! Gärna de artiklar som inte passar i etablerade organ, men som kan vara väl så viktiga för professionen. Tankar och erfarenheter, framgångar och misslyckanden som kan ge andra något att tänka på.

Positivt är också att det lättare skall gå att se vilka stipendier och priser som är aktuella att söka.

Gott Nytt År 2013!

Skriven av Henrik Alfthan on .

NFKK och Klinisk Biokemi i Norden önskar alla Nordbor ett lugnt och framgångsrikt Nytt År 2013!