Hellsing priset för bästa artikel i Klinisk Biokemi i Norden 2014 till Ulf Nyman och Jonas Björk

Kristoffer Hellsing priset 2014 till Ulf Nyman och Jonas Björk

Varje år väljer KBNs redaktion den bästa artikeln som publicerades föregående år. Såväl innehåll som litterära kvaliteter granskas. Det skalll vara en bra läsning om vår specialitet, med fakta men också med fördjupade nyanser.

Priset är instiftat för att hylla minnet av KBNs grundare Kristoffer Hellsing, en sann och entusiastisk nordist som kunde konsten att fånga klinisk kemi i ord.

KBN redaktion var helt enig i att Hellsing priset för 2014 går till Ulf Nyman och Jonas Björk från institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och avdelningen för arbets – och miljömedicin, Lunds Universitet för artikeln: Med dagens kreatininmetoder ger den reviderade Lund-Malmöformeln säkrare GFR-skattningar än MDRD och CKD-EPI. Artikeln publicerades i KBN nr. 4, 2014. Medförfattare är: Anders Grubb, Anders Larsson, Lars-Olof Hansson, Mats Flodin, Gunnar Nordin, Gunnar Sterner och Veronica Lindström.

Artikeln handlar om utvärdering av den reviderade Lund-Malmöformeln (LM-Reviderad) baserad på IDMS-spårbara kreatininanalyser för skattning av glomerulär filtrations rate (GFR). LM-Reviderad jämfördes med de mycket internationallt använda formlerna MDRD och CKD-EPI. Författarnas rekommendation mht god spårbarhet till referensmetodvärde för kreatinin och med tanke på likartade populationerna i de nordiska länderna att använda LM-Reviderad istället för MDRD och CKD-EPI för att estimera GFR. Resultaten i
denna artikel har tidigare publiserats i Clin Chem Lab Med 2014;52:815-24 och i en rapport från SBU:s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) expertgrupp: Skattning av njurfunktion. En systematisk litteraturöversikt från mars 2013.

Artikeln representerar ett gediget arbete om den kliniska tolkningen av en de mest använda analyserna på våra lab. Detta är en artikel om klassisk biokemi av speciell nytta för kliniska kemister i vardagen.

Redaktionen vill gratulera Ulf Nyman, Jonas Björk och medförfattare och samtidigt tacka för ett synnerligen gott bidrag till KBN.