Om KBN

Tidsskriftet Klinisk Biokemi i Norden (KBN) er organ for Nordisk Forening for Klinisk Kemi (NFKK). Redaksjonen består av hovedredaktør (som også kan fungere som nasjonal redaktør), en redaktør fra hvert av de nordiske land samt sittende formann i NFKK. Det utkommer 4 hefter pr. år. Innholdet i tidsskriftet er i hovedsak informasjon til medlemmene om ulike aktiviteter inne fagområdet i Norden, og fagartikler. De faglige innlegg blir vanligvis ikke vurdert av eksterne faglige konsulenter (fagfellevurdert), men redaksjonskomiteen vurderer innholdet i alle artikler og i noen få tilfeller brukes det også konsulenter.

De første ti årene

Det var Kristoffer Hellsing (Uppsala) og Sverre Landaas (Oslo) som i 1989 tok initiativ til et nordisk tidsskrift for fagområdet klinisk kjemi. Før det hadde det siden etablering av NFKK i 1946 vært flere forsøk på å etablere et nordisk tidsskrift, uten at det hadde lyktes. Den første redaksjonskomiteen besto av Kristoffer Hellsing (hovedredaktør og nasjonal redaktør for Sverige), Palle Wang (Danmark), Ilkka Penttilä (Finland), Leifur Frantzon (Island), Tor-Arne Hagve (Norge), Thorvaldur Veigar Gudmundsson (formann i NFKK) og Arno Nyberg (NORKEM). I utgangspunktet var NORKEM involvert ved å finansiere de første planleggingsmøter, garantere for driften de første årene og ved å være representert i redaksjonskomiteen. Det første heftet kom høsten 1989. Tidsskriftet har så, med få unntak, kommet ut med fire nummer hvert år, samt til sammen 5 supplementer.

Kristoffer Hellsing satt som hovedredaktør frem til 2000. Hans entusiasme og pågangsmot var en forutsetning for at tidsskriftet ble en realitet. Tor-Arne Hagve var hovedredaktør frem til 1.1.2003 da Palle Wang tok over. Per Simonsson ble hovedredaktør 1.7.2008, Ingunn Þorsteinsdottir ble hovedredaktør våren 2014 og Helle Borgstrøm Hager overtok stafettpinnen 1.1.2018.

Økonomi

NFKK har det fulle økonomiske ansvar for driften av KBN. Tidsskriftet har imidlertid i alle år vært fullfinanisert ved annonsering. Det er fra 8 til 10 annonser i hvert hefte.

Utgivelse og distribusjon

Det utkommer vanligvis et nummer i februar, mai, september og desember. Opplaget er på ca 2100 og sendes gratis til alle medlemmer av Nordisk Forening for Kliniske Kjemi (dvs. alle medlemmer i de nasjonale foreningene), samt til en del biblioteker og samarbeidspartnere. Andre som ønsker å abonnere kan kontakte de nasjonale redaktører. Distribusjonen i Danmark, Sverige og Norge skjer via firmaet Siemens. I Finland og Island organiseres utsendingen av heftene av de nasjonale foreninger.

Bidrag til Klinisk Biokemi Norden

Bidrag til Klinisk Biokemi i Norden sendes fortrinnsvis til den nasjonale redaktør. Manuskriptene utformes slik det er beskrevet under ”instruksjoner” på denne hjemmesiden og også trykket på siste side i alle hefter. Formen skal følge Vancouver-avtalen. Det faglige innhold i de innsendte manuskripter blir ikke fagfellevurdert. Redaksjonskomiteen vurderer imidlertid alle manuskripter innholdsmessig og redaksjonelt og foreslår eventuelle endringer. Tiden fra et manuskript er mottatt og til det foreligger trykket overskrider sjelden seks måneder.

Supplementer

Ved publisering av supplementer etter initiativ fra redaksjonen eller NFKK er det tidsskriftet som finansierer supplementet og har ansvar for den redaksjonelle behandling. Hvis supplementet redigeres av andre skal redaksjonskomiteen vurdere innhold i supplementet og gi formell tillatelse til publisering. Finansiering av trykking og distribusjon er da ikke tidsskriftets ansvar. Ved ønske om å trykke supplementer taes kontakt med hovedredaktør. Suppelmentene finnes elektronisk under KBN arkiv.