Vedtægter – Stadgar

Beskrivelse

Klinisk Biokemi i Norden er Nordisk Forening for Klinisk Kemis medlemsblad. Det udsendes til alle medlemmer af de nationale selskaber i de fem nordiske lande og til de institutionsbiblioteker, som måtte ønske det. Tidsskriftet blev grundlagt af Kristoffer Hellsing i 1989. I lederen i det første nummer peger han på behovet for at etablere kontakt og sikre regelmæssig information mellem medlemmerne af de videnskabelige selskaber i de nordiske lande. I visionen om tidsskriftets indhold beskrives hvilke emner tidsskriftet kan tage op: Strategier for arbejdet med specialet, organisering af forskning og uddannelse, praktiske meddelelser fra ”laboratoriegulvet”, ideer og dikussionsindlæg fra medlemmerne, præsentation af forskergrupper i Norden og meddelelser fra NFKK, nordiske arbejdsgrupper og komiteer. Der udsendes fire numre om året, hvortil kommer supplementsnumre. Klinisk Biokemi i Norden indeholder artikler om praktiske emner, om klinisk biokemis historie, korte videnskabelige oversigter over emner, der har fælles interesse, instrumentafprøvninger, diskussionsindlæg, mødereferater m.m. som kan have betydning for kliniske biokemikere i de nordiske lande. Der er ikke peer review af artiklerne, men det tilstræbes at hvert manuskript ses og kommenteres af mindst to redaktører inden trykning.

Redaktionen

I redaktionen indgår NFKK’s formand og 1 – 2 redaktører fra hvert land. Forslag til nye redaktører drøftes i redaktionen, som derpå indstiller til det nationale videnskabelige selskab, at den pågældende indgår i redaktionen. Udpegningen sker for en treårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere treårige perioder. En redaktør skal være ansat på en klinisk biokemisk afdeling eller en tilsvarende institution. Redaktionens medlemmer modtager ikke honorar.

Hovedredaktør

En af redaktørerne udpeges til at være hovedredaktør i en treårig periode med mulighed for forlængelse. Hovedredaktøren indstilles af redaktionen til godkendelse af NFKK’s styrelse. Hovedredaktøren er tidsskriftets ansvarshavende redaktør. Hovedredaktøren har som opgave at planlægge de enkelte numre ud fra tilgangen af manuskripter fra de nationale redaktører og sørge for trykning og distribution af de enkelte numre. Hovedredaktøren planlægger ligeledes de to årlige redaktionsmøder, sender dagsorden og er ansvarlig for referat fra møderne. Hovedredaktøren deltager desuden i NFKK’s styrelsesmøder.

Økonomi

Omkostningerne ved udgivelse af Klinisk Biokemi i Norden finansieres udelukkende af annoncer. Hovedredaktøren sørger for udsendelse af fakturaer efter trykning af hvert nummer. NFKK er momsregistret i Danmark og moms af betaling for annoncer fra danske annoncører betales til det danske skattevæsen. Annoncer, der betales fra andre EU-lande, belægges ikke med moms, men annoncørens VAT-nummer anføres på fakturaen sammen med ”Reversed charge.” Hovedredaktøren har ansvar for tidsskriftets økonomi efter delegation fra NFKK´s Styrelse ved formanden. Hovedredaktøren fremlægger regnskabet for NFKKs styrelse til godkendelse.

Redaktionsmøder

Der afholdes mindst to årlige redaktionsmøder. Hovedredaktøren er ansvarlig for udsendelse af dagsorden og referat fra disse møder. De nationale redaktører skiftes til at stå for det praktiske arrangement.

Kristoffer Hellsing-prisen

Redaktionen uddeler hvert år en pris til den bedste artikel i det foregående år. Det foregår efter afstemning, således at hvert redaktionsmedlem kan tildele tre, to og et point til artikler i de foregående fire numre og eventuelle supplementsnumre. Prisen består af et kunstværk, som udvælges af hovedredaktøren.

Hjemmesiden

Klinisk Biokemi i Norden har en hjemmeside på adressen www.nfkk.org. På den er alle numre fra 2003 frit tilgængelige.

Distribution

Distributionen varetages i Island og Finland af de nationale selskaber. I Sverige, Norge og Danmark varetages den af den diagnostiske industri, der til gengæld har tilladelse til at vedlægge reklamemateriale med udsendelsen.