NORDFOND – Medel för nordiska samarbetsprojekt 2014

 

Vad är fondens syfte?

Fondens syfte är att främja utveckling av klinisk kemi och andra laboratoriespecialiteter i Norden. Resultat som uppnåtts via projekt som stöds av fonden skall förmedlas till laboratorier i Norden, helst via Klinisk Biokemi i Norden.

Vem kan söka?

Medel kan sökas till projekt som uppfyller fondens syfte och som utförs i samarbete mellan minst två nordiska länder.

Vilka utgiftsposter kan täckas?

NORDFOND-medel skall i första hand täcka utgifter för mötesverksamhet, men kan i viss omfattning också täcka driftsutgifter och andra utgifter.

Vad skall ansökningen innehålla?

Ansökningen skall innehålla:

•En kort resumé.

•Projektbeskrivning (max 5 sidor).

•Upplysning om deltagare och deras acceptans för deltagande.

•Budget med upplysning om eventuell medfinansiering från andra källor.

Hur mycket kan delas ut?

Under år 2014 kan fonden dela ut totalt ca 100 000 DKK.

Vem skall ha ansökningen?

Ansökningar skickas till ordförande i NFKK:

Ingunn Þorsteinsdóttir

Department of Clinical Biochemistry

Landspitali – University Hospital Hringbraut

IS-101 Reykjavik

E-post: ingunnth@landspitali.is

Ansökningsfristen är 1 juni 2014

Vad lägger man vikten på vid behandling av ansökningar?

•Att det rör sig om ett projekt av god kvalitet.

•Att det är ett samarbete mellan flera nordiska länder.

•Att projektet har betydelse för klinisk kemi och/eller andra laboratorieområden.

När får man svar?

Ansökningarna behandlas av NFKK:s styrelse och svar sänds ut före 30. september 2014.

När skall pengarna användas?

Pengarna skall användas före 1 januari 2017. Eventuella resterande medel betalas tillbaka till NORDFOND.

När skall projektet rapporteras?

Projektet skall rapporteras till NFKK senast 1 januari 2017 och omfatta avslutade räkenskaper och en kort resumé om projektet, eventuellt i form av en artikel, tryckt eller insänd till Klinisk Biokemi i Norden.

Var kan man få ytterligare upplysningar?

Ytterligare upplysningar kan fås av styrelsemedlemmar i NFKK. Namn och adresser finns i Klinisk Biokemi i Norden eller på NFKK:s websida: www.nfkk.org