Anskaffelse og implementering av laboratorieautomasjon ved Sykehuset i Vestfold

Innføring av automasjon på medisinsk biokjemi i Vestfold ble en omfattende prosess som krevde store ombygginger. Krevende anbud, ny organisering, nye instrumenter og ny prøveflyt skulle på plass samtidig som driften skulle gå som normalt. I dag har avdelingen et moderne system der prøveflyten er helautomatisert, fra prøvetaking til kjølearkiv.

Bakgrunn for anskaffelsen
Sentrallaboratoriet hadde i 2014 behov for at en vesentlig del av analyseinstrumentene måtte fornyes på grunn av alder. Instrumentparken inneholdt da:
• 3 Vitros klinisk kjemi (Ortho)
• 3 Architect immunkjemi (Abbott)
• 3 Sysmex hematologi
• 2 Stago koagulasjon (Bergman)
• 2 Automate prøvefordelere (Olympus)

Vi ønsket samtidig å redusere manuelt arbeid, kvalitetssikre større deler av analyseprosessen, effektivisere og utnytte mulighetene som ligger i automasjon. Alle disse argumentene, kombinert med en visjonær klinikksjef, medførte at prosessen om innføring av laboratorieautomasjon (LA) ble satt i gang.

Det ble etablert en prosjektgruppe bestående av en prosjektleder og prosjektdeltagere med kompetanse innenfor kvalitet, klinisk kjemi, immunkjemi, mikrobiologi, medisinsk teknisk, innkjøp og byggteknisk. Vår prosjektleder er bioingeniør og ansatt i avdelingen som IKT- og kvalitetsrådgiver, og dekket dermed noe av IKT-kompetansen. I tillegg hadde prosjektet tilgang på fagpersoner knyttet til de ulike fagområdene, samt eksterne ressurser, i form av jurist og IKT-kompetanse.

Visjonen før oppstart var at vi skulle ha få begrensninger, vi skulle analysere mest mulig på automasjonen
og vi skulle være fremtidsrettet.

I 2014 hadde ikke vi så mye kunnskap om laboratorieautomasjon, om hva det innebar eller hvilke styrker og svakheter det ville medføre. Vi hadde dermed et stort informasjonsbehov, og valgte å gjennomføre flere referansebesøk. Høsten 2014 reiste hele prosjektgruppen på fire ulike referansebesøk hos de fire største leverandørene i Norge. Det var nyttig å se ulike laboratorier i drift, og de forskjellige referanselaboratoriene delte sine erfaringer med oss.

Umiddelbart etter referansebesøkene justerte vi visjonen vår om mest mulig analyser på automasjonslinjen. Vi ville unngå en unødvendig omfattende og kompleks automasjon.

Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 1 – vol. 33 – 2021.